الرئيسية > مركز نظم المعلومات الجغرافيه > طلب خريطه > About VietMoz Academy
عنصر جديدعنصر جديد

الاسم

About VietMoz Academy 

الرقم القومى

العنوان

رقم التليفون

رقم الموبايل

البريد الالكترونى

حجم الخريطة

A2 -- 42*29 

العدد

تاريخ الطلب

19/05/2021 

الرد

<p><strong><a href="https://vietmoz.edu.vn/">VietMoz Academy</a> </strong>l&agrave; trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo tạo <a href="https://vietmoz.edu.vn/seo-la-gi-va-tam-quan-trong-cua-seo/">SEO</a> chuyển nghiệp tại H&Agrave; Nội, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; trung t&acirc;m c&ograve;n cung cấp c&aacute;c <a href="https://vietmoz.edu.vn/khoa-hoc-adwords-pro-sales/">kh&oacute;a học về quảng c&aacute;o Google Adwords</a>, <a href="https://vietmoz.edu.vn/khoa-hoc-facebook-marketing/">quảng c&aacute;o Facebook</a>, đ&agrave;o tạo Content v&agrave; kh&oacute;a đ&agrave;o tạo Digital Marketing, <a href="https://vietmoz.edu.vn/khoa-hoc-kinh-doanh-thuong-mai-dien-tu/">Kinh doanh tr&ecirc;n c&aacute;c s&agrave;n TMĐT</a>. VietMoz Academy được th&agrave;nh lập v&agrave; ph&aacute;t triển từ th&aacute;ng 7 năm 2013 bởi &ocirc;ng L&ecirc; Nam chuy&ecirc;n gia về Marketing Online</p>
<p><img style="-webkit-text-stroke-width: 0px; width: 870.4px;" src="https://vietmozacademyy.files.wordpress.com/2020/04/bia.png?w=1024" alt="" /></p>
<p><strong>GI&Aacute; TRỊ CỐT L&Otilde;I</strong></p>
<p><strong>Tận t&acirc;m</strong></p>
<p>Đội ngũ c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n của VietMoz Academy lu&ocirc;n đặt sự h&agrave;i l&ograve;ng của học vi&ecirc;n l&agrave;m thước đo cho sự ph&aacute;t triển.</p>
<p><strong>S&aacute;ng tạo</strong></p>
<p>VietMoz Academy kh&ocirc;ng ngừng nghi&ecirc;n cứu, đổi mới trong định hướng c&aacute;c hoạt động đ&agrave;o tạo nhằm cải tiến v&agrave; th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển kỹ năng cho người học được tốt nhất.</p>
<p><strong>Tr&aacute;ch nhiệm</strong></p>
<p>Lu&ocirc;n xem sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của học vi&ecirc;n l&agrave; nhiệm vụ trọng t&acirc;m của trung t&acirc;m. Nỗ lực hỗ trợ học vi&ecirc;n tốt nhất l&agrave; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm m&agrave; VietMoz Academy lu&ocirc;n hướng tới.</p>
<p><strong>C&ugrave;ng ph&aacute;t triển</strong></p>
<p>Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo, VietMoz Academy cam kết trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với mọi cộng đồng đang hoạt động g&oacute;p phần x&acirc;y dựng một x&atilde; hội tốt đẹp hơn.</p>
<p>Website:</p>
<p><a href="https://vietmoz.edu.vn/">https://vietmoz.edu.vn</a></p>
<p><a href="https://vietmoz.net">https://vietmoz.net</a></p>
<p><a href="https://vietmoz.com">https://vietmoz.com</a></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Một số b&agrave;i viết bổ sung kiến thức về SEO:</strong></span></p>
<p><a href="https://vietmoz.edu.vn/search-intent/">Search Intent l&agrave; g&igrave;?</a><br /><a href="https://vietmoz.net/seo-la-gi/">SEO</a> v&agrave; Marketing online<br /><a href="https://vietmoz.net/content-marketing-la-gi/">Content marketing l&agrave; g&igrave;? Vị thế n&agrave;o trong thế giới marketing</a><br /><a href="https://vietmoz.net/rut-gon-link/">13 trang r&uacute;t gọn link tốt nhất hiện nay</a><br /><a href="https://vietmoz.net/kich-thuoc-anh-bia-facebook/">K&iacute;ch thước ảnh b&igrave;a facebook năm 2021</a></p>
<p><a href="https://vietmoz.edu.vn/seo-writing/">SEO Writing l&agrave; g&igrave;? Hướng dẫn c&aacute;ch vi&ecirc;t b&agrave;i chuẩn SEO</a></p>
<p><a href="https://vietmoz.edu.vn/seo-copywriting/">SEO copywiring l&agrave; g&igrave;? Nghệ thuật tạo ấn tượng trong b&agrave;i viết</a></p>
<p><a href="https://vietmoz.edu.vn/noi-dung-la-gi/">Content (nội dung) l&agrave; g&igrave;?</a></p>
<p><a href="https://vietmoz.edu.vn/cach-viet-content-hay/">9 yếu tố đ&aacute;nh gi&aacute;; chất lượng content</a></p>
<p><a href="https://vietmoz.edu.vn/cong-cu-nghien-cuu-tu-khoa/">TOP 10 c&ocirc;ng cụ nghi&ecirc;n cứu từ kh&oacute;a tốt nhất</a></p>
<p><a href="https://vietmoz.edu.vn/quy-trinh-seo">Quy tr&igrave;nh SEO tổng thể tốt nhất 2021</a></p>
<p><strong><span style="font-size: 12pt;">Link index</span></strong></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11pt;"><a href="https://theq.qcc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Anime__Gaming_Club/Discussion.jnz?portlet=Forums&amp;screen=PostView&amp;screenType=change&amp;id=5256eec1-56a4-4d6f-b881-82229cba7133">https://theq.qcc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Anime__Gaming_Club/Discussion.jnz?portlet=Forums&amp;screen=PostView&amp;screenType=change&amp;id=5256eec1-56a4-4d6f-b881-82229cba7133</a></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11pt;"><a href="http://reshanurs.blog.upi.edu/2013/10/28/hello-world/#comment-10973">http://reshanurs.blog.upi.edu/2013/10/28/hello-world/#comment-10973</a></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11pt;"><a href="https://fmsc.lk.ipb.ac.id/2015/06/26/pelepasan-tim-ecological-social-mapping-2015-dan-eksplorasi-hasil-hutan-bukan-kayu/#comment-308559">https://fmsc.lk.ipb.ac.id/2015/06/26/pelepasan-tim-ecological-social-mapping-2015-dan-eksplorasi-hasil-hutan-bukan-kayu/#comment-308559</a></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11pt;"><a href="https://mycampus.umhb.edu/ICS/Academics/BENT/BENT_4312/2010_SP-BENT_4312-01/Collaboration.jnz?portlet=Forums&amp;screen=PostView&amp;screenType=change&amp;id=4acd7d30-70b4-4c5a-98fe-d6f2c7fb70dc">https://mycampus.umhb.edu/ICS/Academics/BENT/BENT_4312/2010_SP-BENT_4312-01/Collaboration.jnz?portlet=Forums&amp;screen=PostView&amp;screenType=change&amp;id=4acd7d30-70b4-4c5a-98fe-d6f2c7fb70dc</a></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11pt;"><a href="https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/DispForm.aspx?ID=4505&amp;ContentTypeId=0x0100E906131992834C46AE90B175C5752712">https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/DispForm.aspx?ID=4505&amp;ContentTypeId=0x0100E906131992834C46AE90B175C5752712</a></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11pt;"><a href="https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/DispForm.aspx?ID=4506&amp;ContentTypeId=0x0100E906131992834C46AE90B175C5752712">https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/DispForm.aspx?ID=4506&amp;ContentTypeId=0x0100E906131992834C46AE90B175C5752712</a></p>
مرفقات
تم إنشاء في 19/05/2021 05:32 ص  بواسطة  
تم إجراء آخر تعديل في 19/05/2021 05:32 ص  بواسطة  
تم النشر على مسئوليه محافظه بورسعيد انت الزائر عن البوابه
بالتعاون مع شركه انفورماتيك عداد الزوار عن بورسعيد
متوافق مع                      ميثاق المتعاملين و حقوق النشر
سياسة الموقع والشروط والاحكام
خريطه الموقع

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري